Regulamin Sklepu internetowego MIT24.pl

Obowiązuje od dnia 06.04.2022r.

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez Merch–IT Sp. z o.o. z siedzibą Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem: 0000839648 , posiadającą NIP: 5732918645 oraz REGON: 385984185, pocztę elektroniczną kontakt@mit24.pl oraz serwis internetowy http://www.mit24.pl

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Cena – cena brutto Towaru wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca podatek od towarów i usług VAT, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru;

2.2. Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska;

2.3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Klienta do Konta, ustalany przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

2.4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;

2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.7. Konto – podstrona Sklepu, gdzie Klient ma możliwość m. in. zarządzania danymi osobowymi. W zakresie Konta gromadzone są informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie;

2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę dla umów zawieranych na odległość;

2.9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;

2.10. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.mit24.pl za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru;

2.11. Sprzedawca – Merch-IT Sp. z o. o. Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000839648, NIP: 5732918645, REGON: 385984185.

2.12. Strona – Sprzedawca lub Klient;

2.13. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;

2.14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru;

2.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.

2.16. Operator Płatności - obsługa płatności online - tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A.

2.17. Bank - mBank S.A.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie. Towary te są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych Towarów, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

II. Rejestracja

1. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie.

2. W celu prawidłowej rejestracji Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pół formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta.

3. Klient zarejestrowany w serwisie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta.

4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Aby skorzystać z Konta Klient używa loginu będącego podanym adresem e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła.

5. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

5.1. podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów ;

5.2. dokonywania zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach;

5.3. otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych niezależnych od obecnych promocji;

5.4. opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z ze strony Sprzedawcy.

III. Zamówienia

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towar są zarówno Klienci posiadający status zarejestrowanego Klienta, jak i Klienci składający Zamówienia z pominięciem procedury rejestracyjnej.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, poczty e-mail: kontakt@mit24.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej Sklepu.

3. Cena Towaru prezentowanego w Sklepie widoczne na karcie prezentowanego Towaru podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Podana Cena Towaru nie obejmuje kosztów przesyłki.

4. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen Towarów w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych Zamówień i umów sprzedaży Towaru zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pomocą interaktywnego formularza zamówienia, należy wykonać poniższe kroki:

5.1. dokonać wyboru produktu w Sklepie;

5.2. podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia w oparciu o wyświetlane informacje i wskazówki;

5.3. wybrać opcję „zakończ zakupy i zapłać;

5.4. wybrać odpowiednią formę płatności;

5.5. po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.

6. W Zamówieniu Klient zobowiązany jest wskazać dodatkowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli domaga się wystawienia faktury VAT.

7. Płatność za Towar oraz dostarczenie Towaru następuje wedle wyboru Klienta:

7.1. gotówką przy odbiorze osobistym – w siedzibie Sprzedawcy, po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu;

7.2. przelewem – przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) za pośrednictwem Operatora Płatności - online lub Banku;

7.3. za pobraniem – przy odbiorze Towaru od Dostawcy.

8. W razie płatności realizowanej przelewem, na poleceniu przelewu należy umieścić następujące dane: Merch-IT Sp. z o. o. Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna NUMER KONTA 75 1140 2004 0000 3802 7998 9703 KOD SWIFT: BREXPLPWXXX KOD IBAN: PL75114020040000380279989703  oraz w tytule przelewu NUMER ZAMÓWIENIA.

9. W wypadku wyboru opcji płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym razie uważa się, że nie doszło do skutecznego złożenia zamówienia, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą strony postanowią inaczej.

10. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, która wysyłana jest do Klienta drogą mailową. Paragon wystawiany jest wyłącznie w przypadku wyboru opcji zakupu z odbiorem własnym i przy płatności gotówką. W takim przypadku paragon wystawiany jest na życzenie klienta zgłoszone przy dokonywaniu płatności.

IV. Dostawa Towaru

1. Dostawa zamawianego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 28 dni roboczych liczonych:

2.1. dla formy płatności za pobraniem – od złożenia Zamówienia;

2.2. dla formy płatności przelewem – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3. Towary zamówione w Sklepie są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.

4. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy określa aktualny na czas realizacji dostawy cennik Dostawcy.

5. Zaleca się Klientowi zbadać przesyłkę przy odbiorze od Dostawcy. Jeżeli Klient w trakcie czynności sprawdzających stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zaleca się aby w miarę posiadanych przez siebie możliwości spowodował protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednocześnie zaleca się niezwłoczne zgłoszenie faktu uszkodzenia przesyłki Dostawcy i Sprzedawcy. Brak realizacji w/w kroków skutkować może nie uznaniem przez Dostawcę reklamacji.

V. Gwarancje, Reklamacje i Zwroty

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, zgodnie z pkt 12.2, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

1.1 Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

• na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna

• pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mit24.pl

1.3 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce "Gwarancje, reklamacje, zwroty"

1.4 W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży Umowę taką uważa się za niezawartą.

1.5 Klient, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru do sklepu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:

• przesyłając Towar na adres : Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna

1.6 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

1.7 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez sklep oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

1.8 Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Klienta do zapłaty za Towar, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

1.9 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

1.10 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

1.11 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1.12 Sprzedawca informuje, że Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

• przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

• przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność Towaru z umową sprzedaży.

2.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Merch-IT Sp z o.o. z siedzibą w Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna.

2.2 Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest udostępniony w zakładce „Gwarancje, reklamacje, zwroty”.

2.3 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.

2.4 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawca względem Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości Ceny oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

3. Sprzedawca jest producentem jedynie wybranych Towarów oferowanych przez Sklep a sprzedawanych pod marką MIT24.pl.

3.1 W przypadku, gdy Towar objęty jest gwarancją Producenta, Sprzedawca wraz z Towarem wyda Klientowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa Sprzedaży zawarta z Sprzedawcą stanowi dokument gwarancyjny.

3.2 Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta (takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informacje, że warunki gwarancyjne producenta nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi) określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.

3.3 Jeśli warunki gwarancyjne producenta przewidują taką możliwość, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta Towaru za pośrednictwem Sprzedającego.

3.4 Klient powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

3.5 Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3.6 Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w obrocie z przedsiębiorcami. Z ograniczenia rękojmi dla przedsiębiorców wyłączone są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zawarta umowa, nie będzie dotyczyła ich zawodowego charakteru.

4 Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedającego przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

4.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

4.2 Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

4.3 Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Reklamacja może zostać złożona Sprzedającemu drogą mailową na adres kontakt@mit24.pl lub drogą pocztową. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Klienta, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Towaru, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

4.4 Klient wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek udostępnienia Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

4.5 Sprzedawca udostępnia Klientowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi pod adresem https://mit24.pl/gwarancje-reklamacje-zwroty-13 Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Klienta. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną

4.6 O ile jest to możliwe, Sprzedawca zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

4.7 Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

4.8 W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem zakładki kontakt.

VI Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Klient, na rzecz którego świadczone są Usługi opisane w niniejszym Regulaminie, działa jako przedsiębiorca, wszelkie spory pomiędzy Klientem a Sprzedającym wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedającego.

3. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Klientem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

• konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,

• konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

• rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,

• wprowadzenia odpłatności Usługi,

• zmiany zakresu lub charakteru działalności Sprzedawcy,

• zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Klient w celu skorzystania z Usług,

• konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Klientów,

• konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

• pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,

• zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,

• zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Klientowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umów Sprzedaży,

• zmiany danych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Sprzedawcę, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Serwisu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

5. Sprzedawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Klientom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Klienta. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

6. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu.

7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać emailem na adres kontakt@mit24.pl.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji dotyczących Klientów naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych jest: Merch-IT Sp. z o. o. Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000839648 , NIP: 5732918645, REGON: 385984185.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

a) Przetwarzamy dane osobowe Klientów Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.mit24.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Sklepie, utworzenia konta (obejmujące imię i nazwisko oraz nazwę klienta)

- zawarcia umowy (obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy i numer telefonu)

- dokonania rozliczeń- przez Bank, PayPal (obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności)

- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru i przekazania tych danych firmom kurierskim

- korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

- umożliwienia subskrypcji Newslettera (obejmujące przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji czy wyprzedaży.

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. ("Operator Płatności") mBank S. A. ("Bank") w związku z:

- świadczeniem przez Operatora Płatności i Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- obsługą i rozliczaniem przez Operatora Płatności i Bank płatności dokonywanych przez Klientów sklepu internetowego przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia).

- w celu weryfikacji przez Operatora Płatności i Bank należytego wykonania usług zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich brak uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień.  Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa danych  w celu tworzenia profilu preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują.

RODZAJ DANYCH

Przetwarzamy następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie: - imię i nazwisko- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie: - imię i nazwisko - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan) - adres dostawy - numer telefonu - adres e-mail

3. Dane podawane przez Klienta opcjonalnie: - data urodzenia  - NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

a) W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Klienta w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

b) W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto klienta w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

c) W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Klienta w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

d) Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

e) W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.

f) Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

g) W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

W ramach korzystania z plików cookies część informacji może zostać przekazana do podmiotów świadczących usługi lub ich podwykonawców, którzy mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w Stanach Zjednoczonych. W dniu 10 lipca 2023 roku Komisja Europejska przyjęła nową decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewnionych przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Na mocy tej decyzji Komisja Europejska stwierdziła, że wprowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki zmiany w swoim prawodawstwie zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty prywatne i publiczne z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji w USA, które zapewniają zgodność z nowymi „Ramami ochrony danych UE-USA”. Lista tych organizacji została opublikowana przez Departament Handlu USA (Data Privacy Framework Program). Przekazywanie danych do tych organizacji możliwe jest bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy stosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne.

W zakresie podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, które nie są wpisane do Data Privacy Framework Program, podstawą prawną transferu będzie zobowiązanie podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Na mocy tych klauzul, wprowadzone zostały dodatkowe środki zabezpieczające związane z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Klienta w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób: Wiadomości e-mail na adres: kontakt@mit24.pl Listownie na adres: Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nami, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych (ostatnie dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych). Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) Bank: mBank S.A.

b) Operator Płatności - tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A.

c) firmy kurierskie

d) biuro rachunkowe: ABAKUS Wachelka Sp z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Operatora Płatności / Banku przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Operatora Płatności / Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Operatora Płatności / Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Operatora Płatności / Banku w celu weryfikacji przez Operatora Płatności / Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Operatorem Płatności / Bankiem.

Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Na stronie internetowej w zakładce moje konto->zarządzanie prywatnością znajduje się moduł ochrony danych - GDRP / RODO za pomocą, którego Klient może skorzystać, ze wszystkich przysługujących mu praw związanych z Ochroną Danych Osobowych: m. in. prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcy.  W tym celu należy skorzystać z modułu o którym mowa powyżej lub wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@mit24.pl

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania.

3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy kontakt@mit24.pl lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych. 

5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Sprzedawca może obciążyć Klienta rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Sprzedawca może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

8. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

COOKIES

Serwis używa plików „cookies".

Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, tablet, smartphone, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.

Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.