Gwarancje, Reklamacje i Zwroty

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, zgodnie z pkt 12.2, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

1.1 Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

• na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna

• pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mit24.pl

1.3 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce "Gwarancje, reklamacje, zwroty"

1.4 W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży Umowę taką uważa się za niezawartą.

1.5 Klient, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru do sklepu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:

• przesyłając Towar na adres : Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna

1.6 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

1.7 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez sklep oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

1.8 Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Klienta do zapłaty za Towar, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

1.9 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

1.10 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

1.11 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1.12 Sprzedawca informuje, że Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

• przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

• przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność Towaru z umową sprzedaży.

2.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Merch-IT Sp z o.o. z siedzibą w Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna.

2.2 Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest udostępniony w zakładce „Gwarancje, reklamacje, zwroty”.

2.3 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.

2.4 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawca względem Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości Ceny oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

3. Sprzedawca jest producentem jedynie wybranych Towarów oferowanych przez Sklep a sprzedawanych pod marką MIT24.pl.

3.1 W przypadku, gdy Towar objęty jest gwarancją Producenta, Sprzedawca wraz z Towarem wyda Klientowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa Sprzedaży zawarta z Sprzedawcą stanowi dokument gwarancyjny.

3.2 Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta (takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informacje, że warunki gwarancyjne producenta nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi) określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.

3.3 Jeśli warunki gwarancyjne producenta przewidują taką możliwość, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta Towaru za pośrednictwem Sprzedającego.

3.4 Klient powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

3.5 Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3.6 Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w obrocie z przedsiębiorcami. Z ograniczenia rękojmi dla przedsiębiorców wyłączone są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zawarta umowa, nie będzie dotyczyła ich zawodowego charakteru.

4 Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedającego przy wykorzystaniu Serwisu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

4.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

4.2 Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

4.3 Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, w szczególności w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Reklamacja może zostać złożona Sprzedającemu drogą mailową na adres kontakt@mit24.pl lub drogą pocztową. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Klienta, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Towaru, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

4.4 Klient wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek udostępnienia Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

4.5 Sprzedawca udostępnia Klientowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi pod adresem https://mit24.pl/gwarancje-reklamacje-zwroty-13 Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Klienta. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną

4.6 O ile jest to możliwe, Sprzedawca zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

4.7 Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

4.8 W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem zakładki kontakt.