POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji dotyczących Klientów naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych jest: Merch-IT Sp. z o. o. Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000839648 , NIP: 5732918645, REGON: 385984185.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

a) Przetwarzamy dane osobowe Klientów Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.mit24.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Sklepie, utworzenia konta (obejmujące imię i nazwisko oraz nazwę klienta)

- zawarcia umowy (obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy i numer telefonu)

- dokonania rozliczeń- przez Bank, PayPal (obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności)

- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru i przekazania tych danych firmom kurierskim

- korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

- umożliwienia subskrypcji Newslettera (obejmujące przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji czy wyprzedaży.

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. ("Operator Płatności") mBank S. A. ("Bank") w związku z:

- świadczeniem przez Operatora Płatności i Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- obsługą i rozliczaniem przez Operatora Płatności i Bank płatności dokonywanych przez Klientów sklepu internetowego przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia).

- w celu weryfikacji przez Operatora Płatności i Bank należytego wykonania usług zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich brak uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień.  Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa danych  w celu tworzenia profilu preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują.

RODZAJ DANYCH

Przetwarzamy następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie: - imię i nazwisko- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie: - imię i nazwisko - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan) - adres dostawy - numer telefonu - adres e-mail

3. Dane podawane przez Klienta opcjonalnie: - data urodzenia  - NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

a) W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Klienta w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

b) W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto klienta w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

c) W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Klienta w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

d) Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

e) W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.

f) Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

g) W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

W ramach korzystania z plików cookies część informacji może zostać przekazana do podmiotów świadczących usługi lub ich podwykonawców, którzy mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w Stanach Zjednoczonych. W dniu 10 lipca 2023 roku Komisja Europejska przyjęła nową decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewnionych przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Na mocy tej decyzji Komisja Europejska stwierdziła, że wprowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki zmiany w swoim prawodawstwie zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty prywatne i publiczne z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji w USA, które zapewniają zgodność z nowymi „Ramami ochrony danych UE-USA”. Lista tych organizacji została opublikowana przez Departament Handlu USA (Data Privacy Framework Program). Przekazywanie danych do tych organizacji możliwe jest bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, czy stosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne.

W zakresie podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, które nie są wpisane do Data Privacy Framework Program, podstawą prawną transferu będzie zobowiązanie podmiotu, któremu Twoje dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Na mocy tych klauzul, wprowadzone zostały dodatkowe środki zabezpieczające związane z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Klienta w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób: Wiadomości e-mail na adres: kontakt@mit24.pl Listownie na adres: Bargły ul. Śląska 91, 42-262 Poczesna

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nami, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych (ostatnie dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych). Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) Bank: mBank S.A.

b) Operator Płatności - tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A.

c) firmy kurierskie

d) biuro rachunkowe: ABAKUS Wachelka Sp z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Operatora Płatności / Banku przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Operatora Płatności / Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Operatora Płatności / Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Operatora Płatności / Banku w celu weryfikacji przez Operatora Płatności / Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Operatorem Płatności / Bankiem.

Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Na stronie internetowej w zakładce moje konto->zarządzanie prywatnością znajduje się moduł ochrony danych - GDRP / RODO za pomocą, którego Klient może skorzystać, ze wszystkich przysługujących mu praw związanych z Ochroną Danych Osobowych: m. in. prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcy.  W tym celu należy skorzystać z modułu o którym mowa powyżej lub wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@mit24.pl

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania.

3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy kontakt@mit24.pl lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych. 

5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Sprzedawca może obciążyć Klienta rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Sprzedawca może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

8. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

COOKIES

Serwis używa plików „cookies".

Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, tablet, smartphone, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.

Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.